Výkup staveb. odpadů

Jedná se zejména o inertní odpady a materiály vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jejichž materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci určené a užívané k zabudování do staveb). V zařízení mohou být využity i vedlejší produkty při splnění zákonných limitů a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů s příslušnými doklady.